KONCEPCE Břetislava RYCHLÍKA

CITY EVROPA DNES

Centrum experimentálního divadla v Brně

příspěvková organizace města Brna

Návrh koncepce

Doc. Břetislav Rychlík

Prolog

Koncept na řízení Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace, je výsledkem společných úvah týmu, se kterým vstupuji do neveřejného výběrového řízení. Tedy s týmem pro Divadlo Husa na provázku s uměleckým vedením režisérkou a výtvarnicí Kamilou Polívkovou a dramaturgyní Viktorií Knotkovou a stávajícím vedením HaDivadla v čele s režisérem Ivanem Burajem a tajemnicí Annou Stránskou. Současně vycházím ze své čtyřicetileté divadelní praxe, dlouholeté spolupráce herce, autora a režiséra s CEDem a jeho dvěma divadelními soubory, HaDivadlem a Divadlem Husa na provázku, a ze svého působení pedagoga Divadelní fakulty JAMU.

CED se musí stát zastřešující organizací pro alternativní živou kulturu v Brně s ambicí přesahu do prostoru střední

Evropy. Veřejnou kulturní institucí, která naváže na svoje zakladatelské ideje, jako hnutí, které vytváří platformu pro umělecké projekty, přesahující samotný divadelní repertoár. Prostor pro osobnosti, které v mnohém vyšlapávají neotřelým, originálním, tvrdohlavým způsobem cesty ve svých profesích a současně prokazují schopnost provokativního myšlení a životnost svých počinů. To vše s plným vědomím společenské role a odpovědnosti této instituce. S vizí rozmanitosti by měl CED být integrujícím společenstvím. Vycházíme ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna – Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2050. Především z podpory špičkovosti, diverzity a rozvoje. Základními pilíři budou dva divadelní soubory, které musí mít jedinečnou a nenahraditelnou roli v divadelní nabídce města Brna. Ta vyrůstá z kořenů a z étosu i historické a umělecké role Divadla Husa na provázku a HaDivadla, ale je nám jasné, že nastal v mnohém čas na změnu. Aby mohlo divadlo plnit dobře svoji funkci, být nejen etalonem dění ve společnosti, ale také mít roli aktivního spolutvůrce tohoto dění, je nutné vedle samotného provozování divadla, které je cílem a smyslem, být současně i inspirační dílnou. K tomu účelu musí sloužit to, co se prozatím nazývá Projektem CED – my směřujeme k názvu Atelier CED.

CED by měl mít vedle administrativní složky čtyři základní struktury:

 • Divadlo Husa na provázku
 • HaDivadlo
 • Label CED
 • Atelier CED

Znamená to tedy, že projekty CED nejsou odděleny od činnosti svých stálých scén – naopak, mají být organickou součástí jejich programu a dramaturgické koncepce a dokonce počítají (v rámci možností) s účastí členů obou hereckých souborů a stálých spolupracovníků. Vycházím přitom z oznámené zprávy o ukončení činnosti Divadla U stolu a budoucího nutného přestrukturování pozic uvnitř instituce.

Organizační struktura

Label CED

Label CED je jedinou ze všech složek, která není složkou uměleckou, ale tvůrčím producentským jádrem organizace. Jeho úkolem nejsou účetní a správní operace (ty zůstávají na svých místech, jsou vykonávány jako doposud), ale producentská činnost, která podporuje výkon tří složek uměleckých (Atelier CED, DHNP, HaDivadlo).

Kreativní producentkou by od ledna 2019 byla Adriana Spišáková (viz životopis v příloze), výkonnou produkční Kamila Murlová.

Hlavní úkoly jsou:

 • Mezinárodní spolupráce na základě kofinancování
 • Evropské a nadnárodní grantové systémy 

(běžné „provozní granty“ nespadají do této kompetence, toto řeší Ekonomické oddělení)

 • PR na mezinárodní, zejména středoevropské úrovni
 • Kofinancování projektů s dalšími institucemi (městskými, státními, zahraničními)
 • Vytváření nových projektů
 • Produkční a technické zajištění projektů Atelier CED

Atelier CED

CED by se měl stát logickým partnerem nezřizované brněnské kulturní scény. Měl by se stát platformou pro nezávislé a začínající divadelníky, stejně jako pro osobnosti spjaté s Brnem, provokativní hybatele kulturního života, překračující hranice žánrů. Vycházíme z priority A.1.4 uváděné ve Strategii kultury a kreativních odvětví města Brna – Vize kulturního a kreativního Brna v roce 2050, a to Podporovat tvorbu mladých a začínajících tvůrců. Dále se podle priority A.2.3 má cíleně využívat potenciálu kulturních aktérů a kreativců pro řešení problémů města. Atelier CED řídí ředitel CED.

Členy Atelieru CED jsou umělečtí šéfové DHNP, HaDivadla a dramaturgové divadel a současně i osobnosti, kterým jsme nabídli prostory a zázemí CEDu pro realizaci jejich počinů. Tyto osobnosti by v zastřešení a podpoře CEDu v počátcích rozvíjely svoje projekty, které by se po vyhodnocení první sezóny mohly více prolínat do paradivadelních aktivit obou souborů. Nebo přímo spolupracovat či inspirovat divadelní představení. Pro Atelier CED je k dispozici produkční a technická složka Label CED.

Kurátoři, kteří pro Atelier CED potvrdili svoje projekty:

 • Kateřina Šedá Bezuliční busking | Maraton hudby | Seznamka
 • Petr Minařík    Měsíc autorského čtení – využití potenciálu spisovatelského festivalu
 • Kateřina Tučková            Meeting Brno – Čas re/vize | Mezigenerační, mezikulturní        a mezináboženský dialog | Stigmata Brna a Moravy
 • Jiří Plocek         Duše písně / Písně duše – rezonance tradice, která je i inspirací pro současnost
 • Rostislav Koryčánek       Intervence do veřejného prostoru | Kultivace společného prostoru ve městě
 • Eva Šlesingerová             Kulturní a sociální antropologie

V rámci Atelieru CED chceme do roku 2020 připravit podmínky pro vznik radikálního dokumentárního politického dramatu. Pokusíme se získat grant z V4 a iniciovat pro studenty uměleckých škol ze střední Evropy a nezávislé skupiny práci na politických tématech současnosti. Přehlídku výsledných prací bychom rádi zařadili do období kolem 17. listopadu (Rozrazil – Festival svobody) s navazující aktivitou Atelieru CED.

Počítáme se spoluprací s brněnskými nakladatelskými domy Větrné mlýnyHost (také Časopis Host). Kromě stávající spolupráce s festivaly typu Divadelní svět BrnoSetkání/Encounter chceme CED otevřít hostování progresivních uměleckých divadelních skupin podle výběru umělecké rady. Ze stávajících aktivit CEDu by bylo cenné pokračovat v projektu Pro Entree (residenční projekt pro čerstvé absolventy divadelních škol). Je nutné zajistit jeho dofinancování prostřednictvím grantů.

Časové plány

Krátkodobý plán

 1. Seznamování s institucí z hlediska finančního a personálního. Rozklíčování všech pracovních pozic v CEDu, jednotlivých rozpočtů – ve spolupráci s odcházejícím ředitelem Petrem Oslzlým, jeho zástupkyní Petrou Vodičkovou a tajemníky a stávajícími uměleckými šéfy (v součinnosti se zřizovatelem). V této fázi je důležité dospět ke krokům, které je potřeba a možno řešit okamžitě. Transformace organizační struktury CEDu i obou divadel nás musí dovést logicky k optimálním pozicím a jménům. Současně by měly probíhat pohovory s uměleckými soubory obou divadel a hledání vyhovujícího složení souborů podle vizí a plánů uměleckých šéfů.
 2. Analýza současné marketingové strategie, prodeje lístků, pobídek, předplatného, pronájmů, fundraisingu atd. Výsledkem by mělo být zjištění podkladů pro personální přestrukturování organizace, první etapa by mohla začít od ledna roku 2019.
 3. Sezóna 2018/2019 a 2019/2020 je v Divadle Husa na provázku připravena stávajícím uměleckým vedením.

Do sezóny 2019/2020 však hodláme vstoupit s přicházejícím týmem. Dramaturgicky a inscenačně, jednou režií

Kamily Polívkové, jednou režií Břetislava Rychlíka a jedním hostem. Kamila Polívková i Viktorie Knotková mají své dlouhodobé závazky v zahraničí. Vzhledem k pozdnímu termínu dalšího kola výběrového řízení nebylo možno

závazky zrušit. Fyzicky mohou do divadla nastoupit až od sezóny 2020/2021.

 1. Atelier CED a Label CED – nastartování programu, viz projekty kurátorů. Po domluvě s uměleckým šéfem Divadla U stolu Františkem Derflerem zůstane pro sezóny 2018/19/20 na repertoáru několik vybraných inscenací.

Jejich reprízovost a technické zázemí zajistí produkční a technický tým Atelieru CED.

Střednědobé plány

Hospodaření organizace

 1. Vytvoření Ekonomického oddělení s náměstkem pro ekonomiku a provoz a Útvaru ředitele. Blíže v přiloženém schématu. K efektivnímu chodu moderního divadelního domu jsou tyto kroky nezbytné.
 2. Navyšování finančních prostředků. Zprávy Dozorčí rady v posledních letech konstatují podfinancování v oblasti mzdových prostředků a investic. Přesto, že od roku 2013 do roku 2017 došlo k navýšení, je zřejmé, že růst pro realizaci projektů CEDu a jeho divadel musí pokračovat. Pro předkládaný rozvoj koncepce, mezinárodních koprodukcí a spolupráce s renomovanými evropskými tvůrci (např. Dušan Pařízek, Ivan Panteleev, Alize Zandwijk a další) je v budoucích letech nutné navýšení disponibilní částky rozpočtu určené na vznik inscenací. Tyto kroky by měly být systémové a do budoucna směřovat k dorovnání podmínek i pro špičkové české tvůrce. Chceme ‑li uspět v mezinárodním kontextu, musíme vyžadovat podstatné systémové změny. Pro nejbližší sezónu je proto nutná investice 7 milionů.

Aktivní kroky v rámci organizace

 1. Vícezdrojové financování. Uvnitř CEDu je třeba hledání prostředků zintenzivnit a provádět více aktivně. CED nemá generálního sponzora. Je nutno vytvořit strategii pro donátorství – klub dárců a partnerů. Spočítat, kolik mohou přinést do rozpočtu. Vytvořit nabídku propagace CEDu za sponzoring.
 2. Marketingová strategie. Od ledna 2019 by se měla připravovat celá oblast řešení marketingu CEDu. Výsledkem personálních změn je vytvoření jednotného Oddělení marketingu a komunikace podléhajícího řediteli – fundraising, PR, propagace, zákaznické centrum, spolupráce se školami. Externí grafické studio pro vytvoření „korporátní identity“. Oblasti nutné k řešení: Vizuál, logo, grafické výstupy; Online prostor; Média; Reklama a propagace; Audiovizuální výstupy; Prodej a nábor, Fundraising; Vzdělávání publika.

Ruku v ruce s touto změnou je nutno začít systematickou práci na výchově publika. HaDivadlo zahájilo kroky na vzniku brněnského Klubu mladých diváků. Připomínám i snahu iniciovanou pražským Národním divadlem a založení Asociace lektorů dramaturgie. Dílny pro pedagogy a studenty. Podle Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna a opatření B.1.4. se má vytvořit systém podpory/koordinace stáží studentů a čerstvých absolventů kulturních a kreativních oborů v brněnských kulturních organizacích. V rámci této podpory bychom spolupracovali s JAMU a MU – především s Katedrou divadelních studií, eventuálně s dalšími uměleckými školami města (FaVU, konzervatoř).

 1. Propracování systému zájezdů. Zájezdy „referenční“ (např. festivaly), zájezdy „výdělečného charakteru“.
 2. Motivační systém odměn. Pro udržení kvalitních tvůrců i dalších zaměstnanců je nutné zavést motivační systém odměn. Počínaje 13. platem, přes „rolné“, „reprízovné“, provize například pro obchodní část či Label CED. Rozpracováno v příloze.
 3. Dofinancování mzdových prostředků. V případě vedoucích pracovníků je podmínkou jejich nástupu jasné finanční ohodnocení. Chce ‑li město Brno získat tvůrce s evropským divadelním renomé a připravit pro ně odpovídající podmínky, mělo by postupovat obdobně, jako například v případě nového uměleckého ředitele a šéfdirigenta Filharmonie Brno.
 4. Obchodní politika. V roce 2017 nabízel CED 74 902 sedadel, prodáno bylo 70 873, tj. 94,6 %. Mělo by se počítat s navýšením ceny vstupenek v průměru o 30 Kč, u úspěšných inscenací se řídit poptávkou. Inscenace, které jsou „diváckými hity“ hrát v blocích za zvýšenou cenu. Například Vyhnání Gerty Schnirch HaDivadla by se mělo hrát v Domě pánů z Fanalu (větší kapacita sálu) za vyšší cenu vstupenek.

Nutné je výrazné navýšení účelových investičních dotací. Dům pánů z Fanalu a Divadlo Husa na provázku potřebují opravu i investice do odpovídajícího technického zázemí, obdobně HaDivadlo.

Dlouhodobé plány

Docílit navrhované organizační struktury.

Stát se moderní, konkurenceschopnou a mezinárodně integrovanou institucí.

Umělecká vize

Divadlo Husa na provázku 2019–2023

Úvahy o budoucím směřování opíráme o původní vizi zakládajících členů DHNP, postavenou na myšlence budování širšího kulturního centra sdružujícího nejen profesionální divadelníky, ale i umělce jiných oborů a zaměření, přičemž nedílnou součástí tehdejšího konceptu byla snaha o udržování kontaktu s aktuálními tendencemi světového divadla. I my chceme DHNP otevřít vnějšímu světu a „cizím vlivům“ – kromě spolupráce s osobnostmi českého divadla by tedy podstatnou součástí jeho náplně měly být mezinárodní koprodukce a působení tvůrců a inscenačních týmů ze zahraničí. Důraz na mezinárodní projekty vychází z našich zkušeností a dlouhodobého působení na špičkových scénách a festivalech v zahraničí (Německo, Rakousko, Švýcarsko), zároveň však přirozeně navazujeme na naši činnnost spojenou s Pražským komorním divadlem (v Divadle Komedie) pod vedením Dušana Pařízka, s pražským Studiem Hrdinů a Theater Bremen.

Náš projekt považujeme za základ k vytvoření modelového příkladu moderně fungujícího divadelního domu, jenž buduje zázemí pro vznik a realizaci projektů přesahujících hranice města a regionu. Chceme vytvářet prostor pro vyhraněné a osobité tvůrčí přístupy, výklady a úhly pohledu na současné, ale i minulé dění ve společnosti, politice a kultuře. Chceme provokovat dialogy a střety mezi jednotlivými tituly, tvůrci a postupy. Nechceme pou‑

ze „bavit“ nebo nabízet jednoduše čitelný a jasně vymezený „názor“. V dnešní rozdělené společnosti považujeme za podstatné nabízet nejen tvůrcům, ale i divákům otevřený prostor pro konfrontaci, diskuzi a komunikaci. Věříme, že jedině tímto způsobem lze prohlubovat vzájemný respekt a podporovat schopnost vnímat, a tím pádem i akceptovat různé alternativy a menšiny – různé světy – jako součásti otevřené a demokratické společnosti. Klademe důraz na autorské projektysoučasnou českou i světovou divadelní i nedivadelní literaturu. Nespoléháme na specifickou poetiku jednoho tvůrce či diktát jednoho názoru. Nabízíme rozmanitost forem i obsahů. Podporujeme mezioborové přesahy. Podstatná a sjednocující jsou pro nás témata – náš program stavíme na koncepční dramaturgii založené na tematických cyklech, často i přesahujících jednotlivé divadelní sezóny. Podporujeme osvětovou a publikační činnost a usilujeme o intenzivní kontakt a komunikaci s veřejností.

HaDivadlo pod vedením Ivana Buraje je naším rovnocenným partnerem, se kterým vedeme tvůrčí dialog a společně vytváříme podmínky pro rozvoj progresivního současného divadla přesahujícího svým směřováním a volbou témat či okruhu stálých spolupracovníků a hostujících umělců hranice města a regionu. S tím souvisí rozvíjení spolupráce s pražským Studiem Hrdinů, tedy nejen vzájemné hostování, ale především společné projekty a koprodukce.

Referenční dramaturgický plán Divadla Husa na provázku:

 • Nová česká hra: Inscenace původní divadelní hry, která vznikne na objednávku a v režii Kamily Polívkové na základě rozvíjení její spolupráce se současnými českými autory /...../, hraje se v jeden večer v prostorách obou divadel, přičemž obě části se navzájem prolínají a deklarují budoucí směřování obou scén pod novým uměleckým vedením. Tento projekt je úzce provázán s tematickým cyklem „Vlastní pokoj“ (viz dále) a současně vychází z programu iniciování vzniku současných českých her realizovaného ve spolupráci s Atelierem CED a festivalem MAČ (Měsíc autorského čtení).
 • Studio Hrdinů v Brně: V návaznosti na pravidelné hostování česko‑islandského koprodukčního projektu Skugga Baldur s Terezou Hofovou v hlavní roli (Cena Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo) počítáme s koprodukcí připravovaného mezinárodního projektu /.../, který by měl vzniknout za podpory EEA Grants (Norské fondy) a účasti zahraničních partnerů a umělců z Islandu a Německa. /..../
 • „Koexistence“: Ve spolupráci se Studiem Hrdinů a zahraničními partnery (např. Volkstheater Wien, festival Wiener Festwochen, Burgtheater Wien apod.), případně festivalem Divadelní Flora Olomouc, vznikne druhá část projektu Kauza Schwejk / Der Fall Švejk (Cena Divadelních novin v kategorii Činohra, nominace na Cenu divadlení kritiky v kategorii Inscenace roku). Účinkuje mezinárodní divadelní soubor složený z herců z Rakouska, Maďarska a Česka (např. Vladimír Javorský). Premiéra na festivalu Divadlení Flora Olomouc, pravidelné uvádění v Brně a v Praze, hostování ve Vídni. Tento projekt zahájí kontinuální spolupráci s Dušanem Pařízkem, který se jako renomovaný a mezinárodně oceňovaný režisér programově věnuje tématům hledání identity a koexistence různých národností a kultur ve středoevropském kontextu. V rámci rozvíjení linie s pracovním názvem „Koexistence“ počítáme s uváděním titulů jako jsou /.../ (linie tematizující tři abrahámovská náboženství).

Nebo nových her vzniklých na základě programu Artists in Residence (viz dále). Kromě Dušana Pařízka bychom rádi spolupracovali s režiséry jako jsou Jan Nebeský, Ivan Panteleev, Miloš Lolić nebo Alize Zandwijk. Dalším plánovaným projektem je například dramatizace románu současného maďarského autora /.../, která vznikne ve spolupráci s vídeňským Přírodovědným muzeem a Volkstheaterem Wien a mohla by být uváděná v prostorách brněnského Anthroposu s hostující herečkou tmavé pleti Anjou Herden (Volkstheater Wien). (Jedná se o svéráznou variaci na témata jinakosti, ušlechtilosti a barbarství. Titulní postavou je černoch Angelo Soliman, který žil v 18. století ve Vídni a skutečně skončil jako vycpaný exponát v přírodovědeckém muzeu.)

 • Artists in Residence: Ve spolupráci s festivalem Měsíc autorského čtení (MAČ) vznikne dokumentární drama na základě residenčního pobytu německého autora s tureckými kořeny a rodinným vztahem k Brnu Akina E. Sipala, který je mimo jiné režisérem filmového dokumentárního cyklu s autobiografickými tématy „Identita Střední Evropy“.
 • Experimentální hudební inscenace: /.../
 • Vlastní pokoj / a Room of One’s Own: Tematický cyklus inspirovaný esejem Virginie Woolfové z roku 1929, který analyzuje nutnost materiálního zajištění a kvalitního vzdělání pro umělkyně a umělce v historii i moderní době a zkoumá roli umělce ve společnosti – projektová linie inscenací, happeningů, inscenovaných čtení a diskuzí, zabývající se podmínkami, ve kterých u nás i v zahraničí vzniká umění nejrůznějších žánrů.

HaDivadlo 2018–2023

Budoucí HaDivadlo chápeme jako divadlo pro náročného diváka, divadlo progresivních forem a náročné dramaturgie reflektující současnou komplikovanou společnost bojující o svoji demokratickou a humanistickou identitu. Základním východiskem naší práce má být silné téma rezonující v současnosti a co nejvěrnější ohledávání možností jeho zobrazení. Jsme divadlo experimentální a proto riskující! Zkoušení inscenací v tradičním modelu repertoárového divadla by se střídalo s projekty tvořenými s větším počtem externích spolupracovníků a hranými následně v blocích. Zmiňovaná produkční variabilita by pak umožňovala mnohem radikálnější a riskantnější počiny, které by nemusely obstát v pravidelné repertoárové nabídce, ale mohly by být chápány jako jedinečné události, mimo jiné pak nabízené prestižním divadelním festivalům ke koprodukci. Tato transformace by umožnila hlubší provázání spolupráce v rámci Centra experimentálního divadla jako organizace s tvůrčí různorodostí, ale vnitřní integritou.

V repertoárové linii bychom nadále rádi pracovali s dramaturgickými okruhy, které jsme ukotvili v minulých sezónách: radikální reinterpretace klasických textů v kontextu současné společnosti (dosud např. Strýček Váňa, Eyolf, Stavitel Solness), autorské adaptace próz (dosud např. Náměsíčníci, Paní Bovaryová, Laserová romace, Macocha), iniciace vzniku autorských projektů (dosud např. Ice Pøz, Dokonalost, Premiérareprízareprízaderniérapremiéra, K antropocénu, ’68), uvádění toho nejlepšího z dramatiky 20. a 21. století (dosud např. Směšná temnota, Síla zvyku).

Kromě okruhu spolupracujících tvůrců zahrnujícího ty nejzajímavější osobnosti současného českého progresivního divadla (Kamila Polívková, Jan Kačena, Miroslav Bambušek, J. A. Pitínský, Jan Frič, Jan Horák a Michal Pěchouček, Vojtěch Bárta a další) bychom rádi také objevovali, bedlivě sledovali a do okruhu spolupracujících začleňovali nové talenty. Nadále zůstaneme otevřeni hostování umělecky spřízněných souborů, jako se to v posledních letech děje např. prostřednictvím festivalu …příští vlna/next wave…

Komunitní rozměr a sounáležitost diváků s HaDivadlem bychom chtěli nadále posilovat skrze offprogram. Především pokračováním ve formátu Diskuze A2 kurátorovaném sociologem a publicistou Matějem Metelcem a v pořádání post-klubových večerů prezentujících to nejprogresivnější na poli současné elektronické hudby v dramaturgii Matyáše Dlaba.

 

Epilog

Tento koncept předkládáme v dobré víře v budoucnost divadelní kultury v duchu odvážných tradic tohoto města.

Doc. Břetislav Rychlík

Kamila PolívkováViktorie Knotková (Divadlo Husa na provázku) Ivan BurajAnna Stránská (HaDivadlo)


KOMPLETNÍ KONCEPCE VČETNĚ PŘÍLOH KE STAŽENÍ