diskuse

PRAVIDLA DISKUSE jsou prostá:
- podepisujte se celým a pravým jménem; anonymy a evidentní pseudonymy budou mazány
- zdržte se jakýchkoli vulgarit, osobních útoků a off-topic komentářů. Vyhrazujeme si právo takové příspěvky bez varování mazat a jejich autory blokovat.
- mějte prosím ohled na ostatní diskutující a snažte se udržet délku svých příspěvků v rozumné míře.

- chcete-li se přihlásit jako "host", zvolte možnost "nebo si vytvořte účet Disqus" a zde zaškrtnětě "chci zveřejnit jako host"


Jako jistý "výkop" do diskuse nabízíme tento komentář Karla Krále k návrhu novely zákona o Státním fondu kultury
:

Závěr naší veřejné besedy byl poněkud bouřlivý. Řekl bych, že tato bouřlivost vznikla do značné míry z drobných nepřesností a omylů: termín pro předložení novely Zákona o Státním fondu kultury je prosinec 2016, což ale podle zkušenosti pana ředitele Němečka znamená, že v srpnu 2016 by měl být připraven návrh, aby to mělo naději projít všemi fázemi připomínek tak, aby byl návrh včas předložen vládě. Vyzván předsedou rady Státního fondu kultury ČR, panem Adlerem, jsem navázal na návrhy, které jsme jako členové Rady SFK posílali před rokem a zformuloval jsem následující návrh na změnu Zákona o Státním fondu kultury, přičemž jsem vycházel zejména ze Zákona slovenského Fondu na podporu umenia a ze slovenských Zásad hodnotenia žádostí.

1) SFK by se měl změnit na veřejnoprávní instituci, jejímž statutárním orgánem by byla rada SFK, přičemž orgány SFK by kromě ní byli i dozorčí radaředitel.

2) Zákon by měl nově řešit své zdroje. Osobně si sice myslím, že zákon má být stručný, ale chápu, že zkušenosti vedou k potřebě co nejkonkrétnějšího výčtu. Měl by tedy uvádět nejen, to, co dosud1), ale taky, že co se týče výnosů z nájmů, jde primárně o budovy v majetku SFK, tedy o Dům u Hybernů, Dům U Černé Matky Boží a Národní dům na Vinohradech. Ideální by bylo, kdyby zákon – kromě toho, že bude konkrétně uvádět další současné zdroje (tedy odvody z reklamy na ČT2odúmrť) – uváděl po slovenském vzoru i minimální částku ze státního rozpočtu.  

3) Na Slovensku je rada Fondu devítičlenná, přičemž zákon uvádí, že v ní musí být zastoupeny všechny druhy umění, jmenovitě ale uvádí jen: 1. Hudba, 2. Divadlo,  3.Literatura, 4.Výtvarné umění, 5.Nehmotné kulturní dědictví. Zdá se mi rozumné, nevyčerpat v zákoně všechny možnosti, a to proto, že se mohou měnit. Navíc jsou varující některé u nás uváděné scestné kategorie (alternativní hudba jako protipól hudby vážné) a jiné neadekvátní, co se významu týče (jeden člen v radě za profesionální a další za amatérské divadlo). V Čechách se ale automaticky nabízí dát v radě místo populární hudbě, architektuře a tanci: osobně si ovšem nejsem jist, zda emancipace těchto umění nebude mít za následek nesmyslnou separaci dalších uměleckých druhů (v divadle např. opery).  Otázkou je způsob ustanovení rady Fondu. I tady je myslím dobrý slovenský vzor, tedy že 4 členy rady jmenuje ministr kultury dle své úvahy a 5 členů jmenuje na návrh profesních organizací. Funkční období členů rady (nikoliv ale rady jako celku, ta by se měla proměňovat postupně, po třetinách) navrhuji tříleté (na Slovensku je šestileté), s tím, že se může dvakrát prodloužit.  Rada by měla také schvalovat rozpočet rady na návrh ředitele a na základě stanoviska dozorčí komise a schvalovat zásady rozdělování prostředků. Navrhuji okopírovat slovenský zákon i v tom ohledu, že člen rady dostává měsíční mzdu, a to nejvýše ve výši dvou třetin průměrné měsíční mzdy, předseda má navíc příplatek.

4) Způsob rozdělování finančních prostředků: Na posouzení žádostí budou zřizovány odborné komise pro každou oblast (na Slovensku má ta komise v každé oblasti 20 členů, osobně myslím, že by jich mohlo stačit méně, řekněme 12 až 15), přičemž každou žádost detailně posuzuje několik členů komise (na Slovensku 5 až 7, osobně myslím, že stačí těch 5, mezi nimiž – dle vzoru grantového systému hl.m.Prahy – by měl být předseda a místopředseda té odborné komise).  Členy odborné komise jmenuje (viz slovenský vzor) rada na návrh ředitele. Členství je tříleté (na Slovensku dvouleté), s možností jednoho prodloužení. I odborné komise by se měly měnit postupně (každý rok třetina členů) . Členství v komisi je placená funkce, a to na základě smlouvy o dílo (vzorem může být i systém hl.m.Prahy). Členové komise vypracovávají své návrhy dle zásad  (viz slovenské Zásady, vzorem ale může být opět systém uplatňovaný hl.m.Praha). Co neodporuje jiným zákonům je zveřejňováno.

Karel Král, 7.6.2016

1) Cituji současný zákon SFK: „Výnosy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob v kultuře s výjimkou filmového průmyslu, výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem, 50 % podíly z výnosů nájmu předmětů kulturní hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření správce Fondu, ale i dotace ze státního rozpočtu.“


 


 

 

comments powered by Disqus